Här kan du läsa om Alternativa sätt att hålla årsstämmor.

 

Riksdagen har beslutat om ytterligare lagändringar som ger möjlighet att hålla digitala stämmor helt utan fysisk närvaro. Likaså innebär lagändringarna att det blir möjligt att genomföra stämmor enbart genom poströstning utan att medlemmarna deltar fysiskt.

I början av april beslutade riksdagen om en tillfällig lag som berör bostadsrättsföreningar och möjligheten att hålla stämmor under coronapandemin. Lagen gör det möjligt att fler personer kan vara ombud vid en stämma samt att ett ombud kan företräda flera personer. Det blev då också möjligt för föreningar att poströsta. Lagen är tillfällig och gäller mellan den 15 april och den 31 december i år.

Nu kommer alltså kompletteringar till den lagen som ska ge möjlighet att hålla digitala stämmor utan någon fysisk närvaro över huvud taget. Med de nya lagändringarna blir det också möjligt att genomföra stämmor enbart med poströstning helt utan fysiskt deltagande. Men för att inte helt urholka de demokratiska spelreglerna ställs vissa formkrav.

Här är de viktigaste förändringarna som gäller från den 18 maj och fram till årsskiftet:

För att föreningen ska kunna hålla en stämma enbart digitalt eller enbart genom poströstning krävs först och främst att styrelsen beslutar att stämman ska hållas på just det sättet.

Digital stämma i kombination med poströstning

  • Om det är en digital stämma som ska hållas behöver styrelsen också besluta om att andra än medlemmar ska ha rätt att följa stämman. Tidigare var det stämman som beslutade om detta, men det kan alltså styrelsen göra nu.
  • Om styrelsen beslutar att hålla stämman elektroniskt måste den även erbjuda möjligheten att poströsta för dem som inte kan närvara digitalt. Stämman kan dock hållas enbart digitalt utan poströstning men det förutsätter att samtliga medlemmar är överens om det.

Ren poströstningsstämma

  • Vid enbart poströstning finns ingen möjlighet att ställa frågor som på en fysisk stämma. Därför ska medlemmarna kunna lämna en skriftlig begäran om upplysningar senast tio dagar före föreningsstämman. Svaren, det vill säga upplysningarna, ska hållas tillgängliga för medlemmarna och skickas till den medlem som begärt upplysningar senast fem dagar innan stämman. Om föreningen har en webbplats ska upplysningarna publiceras där.
  • Förslag om medrevisor, auktoriserad eller godkänd revisor, enligt lagen om ekonomiska föreningar, och särskild granskare får bara beslutas ifall förslag om något av detta finns med i kallelsen till en poströstningsstämma.
  • Vid poströstning måste poströstningsformuläret göra det möjligt för medlemmarna att ta ställning till om ett eller flera beslut inte ska behandlas på stämman, utan istället bordläggas till en senare stämma. För att skjuta upp beslut räcker det att en tiondel av samtliga röstberättigade röstar för det. Om beslut skjuts upp till en stämma vid ett senare tillfälle ska den stämman vara en fysisk stämma alternativt digital stämma i kombination med poströstning. Om en förening vill slippa poströstningsförfarandet i samband med en digital stämma behöver samtliga medlemmar vara överens om att utesluta den möjligheten.
  • Poströsterna ska vara inlämnade senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman.

Protokollet från stämman, oavsett om stämman hålls elektroniskt eller som en ren poströstningsstämma, måste innehålla uppgifter om antalet röster för eller emot ett förslag samt hur många som avstod från att rösta.